دپارتمان تدوین و ساخت کلیپ

پارسا بختیاری

مهندس پارسا بختیاری

 امین طاهری

محمد امین طاهری

 هانیه یوسفی

 زینب یوسفی

آرمان خالقیان

بالا